Gardenia

 • Kai Body Glow

  Kai

  Body Glow

  Body Glow

  Regular price $ 38.00
 • Kai Perfume Oil
  Kai eau de parfum

  Kai

  Kai

  Kai

  Regular price $ 54.00-$ 84.00
 • Kai Body Buffer

  Kai

  Kai Body Buffer

  Kai Body Buffer

  Regular price $ 40.00
 • Kai Body Lotion

  Kai

  Kai Body Lotion

  Kai Body Lotion

  Regular price $ 42.00
 • Kai Hand Cream

  Kai

  Kai Hand Cream

  Kai Hand Cream

  Regular price $ 24.00
 • Kai Home Diffuser

  Kai

  Kai Home Diffuser

  Kai Home Diffuser

  Regular price $ 84.00
 • Kai Travel Set

  Kai

  Kai Travel Set

  Kai Travel Set

  Regular price $ 50.00
 • Skylight Candle

  Kai

  Skylight Candle

  Skylight Candle

  Regular price $ 48.00